DSCF9280

Tabgha

Současný arabský název vznikl možná zkomolením řeckého Heptapegon – Sedm pramenů.
Jedná se o místo spojené s Ježíšovým zázrakem nasycení zástupů – rozmnožením chlebů a ryb.
V Novém zákoně je toto místo spojeno i s dalším příchodem Ježíše Krista. Ten se zde setkal po svém vzkříšení se svými učedníky a pověřil svatého Petra vedením své církve.
Současný kostel s atriem postavený v byzantském stylu byl postaven v letech 1980 až 1982 Německým spolkem pro Svatou zemi na základech z 5. století. Místy jsou ještě vidět staré černé čedičové stěny. Světlé kameny kostela pocházejí z Taiyiby, střešní vazba z Německa a červené cihly z Itálie.

Jan 21
13 Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. 14 To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. 15 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ 16 Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ 17 Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! 18 Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ 19 To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“

Tyto události připomínají dva kostely.
Primát svatého Petra se připomíná i poblíž Kafarnaum.

Izrael 2018