DSCF9260

Magdala

Tato mozaika ukazuje Ježíše kráčejícího po moři a Petra, který zpočátku projevil nejvíce odvahy, ale i jeho přemohly pochybnosti.
Matouš 14
26 Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
27 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
28 Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“
29 A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
30 Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“
31 Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“
32 Když vstoupili na loď, vítr se utišil.
33 Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“

Izrael 2018