DSCF9470

Eilat

Ejlat (Élat, Eilat) je město, které dobyl král David, a které později získali pohané.
2. Královská 14:21–22
Všechen judský lid pak vzal Azarjáše, kterému bylo šestnáct let, a dosadili ho za krále po jeho otci Amasjášovi. On vystavěl Élat a navrátil jej Judovi, poté co král Amasjáš ulehl ke svým otcům.

2. Královská 16:6
Toho času získal Resín, král aramejský, nazpět Élat pro Aram a vypudil Judejce z Élatu. Do Élatu vstoupili Edómci a sídlí tam až dodnes.

Izrael 2018