DSCF9394

Bethsaida

Jedná se o jedno z měst zmiňovaných v Matoušově a Lukášově evangeliu – Ježíš kritizuje zatvrzelost místních obyvatel:
Matouš 11
20 Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání:
21 „Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání.
22 Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu nežli vám.
23 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš ! Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes.
24 Ale pravím vám: Zemi sodomské bude lehčeji v den soudu nežli tobě.“

Izrael 2018