DSCF9309

Synagóga v Kafarnaum

Ve městě Kafarnaum na břehu Galilejského moře byl rybářský trh a celnice. Kafarnaum se stalo Ježíšovým domovským městem a místem mnoha jeho zázraků.
Kafarnaum bylo také domovem prvních Ježíšových učedníků - rybářů Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana a celníka Matouše (který jako Levi vybíral daně). V tomto městě:

• se Ježíš účastnil pobožností a učil v synagóze –zde jeho učení dělalo hluboký dojem na místní lidi, protože na rozdíl od zákoníků učil s autoritou.
Marek 1: 21-22
21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.

• Ve stejné synagoze Ježíš slíbil Eucharistii ve své řeči Já jsem chléb života:
Jan 6: 41-59
41 Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‘ 42 A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘!“ 43 Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! 44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 45 Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. 46 Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. 47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48 Já jsem chléb života. 49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ 52 Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ 53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 58 To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“ 59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.

• Ježíš zde uzdravil mnoho lidí od nemocí nebo posedlosti ďáblem: Petrovu tchyni uzdravil z horečky; vzkřísil Jairovu dceru, představeného synagogy; v syngóze uzdravil člověka posedlého nečistým duchem.

• Ježíš vyřkl nad městem kletbu (společně s Betsaidou a Chorazinem), protože mnoho jeho obyvatel v něho odmítlo uvěřit.

Izrael 2018